غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت اول)

غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت اول)
این طبیعی است که در طول روز سطح انرژی تان افزایش و یا کاهش یابد. عوامل مختلفی می توانند این جریان طبیعی را تحت تاثیر قرار دهند که شامل خواب و سطوح استرس، فعالیت های بدنی و غذایی است که می خورید. بطور کلی برخورداری از یک وعده ی غذایی یا میان وعده که سوخت […]

غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت اول)

این طبیعی است که در طول روز سطح انرژی تان افزایش و یا کاهش یابد. عوامل مختلفی می توانند این جریان طبیعی را تحت تاثیر قرار دهند که شامل خواب و سطوح استرس، فعالیت های بدنی و غذایی است که می خورید. بطور کلی برخورداری از یک وعده ی غذایی یا میان وعده که سوخت […]
غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت اول)

Tags: