میزان اعتماد کودک به مراقبان خود

میزان اعتماد کودک به مراقبان خود
طبق نظریه دلبستگی زمانی که کودک احساس استرس، ناامنی، و ناراحتی کند به مراقبان خود رو می آورد تا بییند که آیا می تواند برای کسب آرامش، حمایت و برآورده ساختن نیازهای خود به آنها اطمینان کند یا خیر. پاسخ به سوال آیا می توانم به تو اطمینان کنم؟ عامل مهمی در چگونگی احساس او […]

میزان اعتماد کودک به مراقبان خود

طبق نظریه دلبستگی زمانی که کودک احساس استرس، ناامنی، و ناراحتی کند به مراقبان خود رو می آورد تا بییند که آیا می تواند برای کسب آرامش، حمایت و برآورده ساختن نیازهای خود به آنها اطمینان کند یا خیر. پاسخ به سوال آیا می توانم به تو اطمینان کنم؟ عامل مهمی در چگونگی احساس او […]
میزان اعتماد کودک به مراقبان خود

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

ماشین های جدید

Tags: