زنان و استرس

زنان و استرس
یکی از دلایل علاقه پژوهشگران به مطالعه نحوه واکنش به استرس این است که زنان در مقایسه با مردان واکنش بیولوژیکی شدیدتری در برابر حوادث استرس زای زندگی از خود نشان می دهند. زنان هم چنین به میزان بیشتری با آن نوع استرسی دست به گریبان می شوند که به افسردگی منجر می شود و […]

زنان و استرس

یکی از دلایل علاقه پژوهشگران به مطالعه نحوه واکنش به استرس این است که زنان در مقایسه با مردان واکنش بیولوژیکی شدیدتری در برابر حوادث استرس زای زندگی از خود نشان می دهند. زنان هم چنین به میزان بیشتری با آن نوع استرسی دست به گریبان می شوند که به افسردگی منجر می شود و […]
زنان و استرس

سیستم اطلاع رسانی

ترانه

Tags: