درک انعطاف پذیری در ورزش

درک انعطاف پذیری در ورزش
انعطاف پذیری دامنه حرکت در یک مفصل یا گروهی از مفاصل، و یا توانایی حرکت مفاصل به طور موثر از طریق طیف کاملی از حرکت می باشد. آموزش انعطاف پذیری شامل تمرینات کششی برای افزایش طول عضلات است و ممکن است فعالیت هایی مانند یوگا یا تای چی را شامل شود. 1- انعطاف پذیری چیست؟ […]

درک انعطاف پذیری در ورزش

انعطاف پذیری دامنه حرکت در یک مفصل یا گروهی از مفاصل، و یا توانایی حرکت مفاصل به طور موثر از طریق طیف کاملی از حرکت می باشد. آموزش انعطاف پذیری شامل تمرینات کششی برای افزایش طول عضلات است و ممکن است فعالیت هایی مانند یوگا یا تای چی را شامل شود. 1- انعطاف پذیری چیست؟ […]
درک انعطاف پذیری در ورزش

Tags: