دارویی معجزه گر به نام ورزش

دارویی معجزه گر به نام ورزش
آن چیزی که به من تلنگری زد تا تغییر کنم، از خواندن مقاله ای در باره ورزش و در مجله تایم شروع شد. خوب، مقاله را خواندم و با خود فکر کردم “من این را می دانم”. سپس متوقف شدم. “اگر یک دارویی وجود داشته باشد که بتواند برای سلامتی انسان، هر کاری که ورزش […]

دارویی معجزه گر به نام ورزش

آن چیزی که به من تلنگری زد تا تغییر کنم، از خواندن مقاله ای در باره ورزش و در مجله تایم شروع شد. خوب، مقاله را خواندم و با خود فکر کردم “من این را می دانم”. سپس متوقف شدم. “اگر یک دارویی وجود داشته باشد که بتواند برای سلامتی انسان، هر کاری که ورزش […]
دارویی معجزه گر به نام ورزش

Tags: