آلودگی هوا می تواند به نوزادان حتی پیش از تولدشان آسیب برساند

آلودگی هوا می تواند به نوزادان حتی پیش از تولدشان آسیب برساند
بررسی جدید صورت گرفته نشان داده است که آلودگی هوا به نوزادان حتی پیش از تولد آسیب می رساند. محققان لندن وضعیت مادران در هنگام قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و سر و صدای ناشی از ترافیک در بخش های مختلف شهر را از سال 2006 تا سال 2010مورد محاسبه قرار دادند.سپس اطلاعات مربوط […]

آلودگی هوا می تواند به نوزادان حتی پیش از تولدشان آسیب برساند

بررسی جدید صورت گرفته نشان داده است که آلودگی هوا به نوزادان حتی پیش از تولد آسیب می رساند. محققان لندن وضعیت مادران در هنگام قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و سر و صدای ناشی از ترافیک در بخش های مختلف شهر را از سال 2006 تا سال 2010مورد محاسبه قرار دادند.سپس اطلاعات مربوط […]
آلودگی هوا می تواند به نوزادان حتی پیش از تولدشان آسیب برساند

Tags: