Tag Archives: 2 افسرده

واقع گرایی افسرده قسمت 2

واقع گرایی افسرده قسمت 2به عنوان مثال فرض کنیم در ازمایشگاهی به دانشجویان یک وسیله کنترل از راه دور بدهند تا به بازی ویدیویی بپردازند. این دانشجویان خبر ندارند که وسیله کنترل از راه دور کار نمی کند و دستگاه در واقع برنامه از پیش مشخص شده ای را پخش می کند. در این موقعیت افراد افسرده نقص دستگاه […] واقع گرایی افسرده قسمت 2 به عنوان مثال فرض کنیم… Read Article →