گام مهم درمان روان انسانها

گام مهم درمان روان انسانها
پی بردن به این که کدام یک از واکنش های روانی ما از گذشته ما نشئت می گیرد و کدام یک از آنها از آنچه در حال حاضر برایمان پیش آمده ناشی شده است گام مهمی در درمان است. آنا در خانواده ای که به دنیا آمده بود مورد انتقاد و طرد قرار گرفت بود […]

گام مهم درمان روان انسانها

پی بردن به این که کدام یک از واکنش های روانی ما از گذشته ما نشئت می گیرد و کدام یک از آنها از آنچه در حال حاضر برایمان پیش آمده ناشی شده است گام مهمی در درمان است. آنا در خانواده ای که به دنیا آمده بود مورد انتقاد و طرد قرار گرفت بود […]
گام مهم درمان روان انسانها

خبر جدید

شهرداری

Tags: