کودکان بی قرار چه نشانه های دارند؟

کودکان بی قرار چه نشانه های دارند؟
بی قراری کودکان که یک نوع اختلال های رفتاری می باشد، در میان کودکان بین 9 تا 18 درصد شیوع پیدا کرده است. این اختلال رفتاری دارای نشانه های مانند زود رنجی، نداشتن ثبات عاطفی، خرابکاری و لجبازی است. در این مقاله از دکتر سلام به نشانه های بالینی کودکان بی قرار پرداخته ایم. توصیه […]

کودکان بی قرار چه نشانه های دارند؟

بی قراری کودکان که یک نوع اختلال های رفتاری می باشد، در میان کودکان بین 9 تا 18 درصد شیوع پیدا کرده است. این اختلال رفتاری دارای نشانه های مانند زود رنجی، نداشتن ثبات عاطفی، خرابکاری و لجبازی است. در این مقاله از دکتر سلام به نشانه های بالینی کودکان بی قرار پرداخته ایم. توصیه […]
کودکان بی قرار چه نشانه های دارند؟

Tags: