کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار می شود
هر سال میزان بارش ها کمتر و منابع زیر زمینی آب محدودتر می شود و این موضوع تبدیل به یک نگرانی جدی شده است به همین علت کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید با محوریت آموزش و ظرفیت‌سازی در حوزه آب، ۱۳ تا ۱۵ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش […]

کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار می شود

هر سال میزان بارش ها کمتر و منابع زیر زمینی آب محدودتر می شود و این موضوع تبدیل به یک نگرانی جدی شده است به همین علت کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید با محوریت آموزش و ظرفیت‌سازی در حوزه آب، ۱۳ تا ۱۵ آذرماه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش […]
کنفرانس بین‌المللی آب و محیط زیست در دانشگاه تهران برگزار می شود

Tags: