کدام سبک فرزند پروری بهتر است

کدام سبک فرزند پروری بهتر است
از بین سه سبک فرزند پروری، این سبک از حداقل سودمندی برای فرزندان برخوردار است. والدین مستبد از فرزند خود کمتر حمایت می کنند و فرزندان نیز تمایل کمتری دارند تا والدین خود را والدینی مهربان بدانند و به همین دلیل احتمال زیادی وجود دارد که فرزندان این قبیل والدین احساس دلبستگی ایمن نکنند. در […]

کدام سبک فرزند پروری بهتر است

از بین سه سبک فرزند پروری، این سبک از حداقل سودمندی برای فرزندان برخوردار است. والدین مستبد از فرزند خود کمتر حمایت می کنند و فرزندان نیز تمایل کمتری دارند تا والدین خود را والدینی مهربان بدانند و به همین دلیل احتمال زیادی وجود دارد که فرزندان این قبیل والدین احساس دلبستگی ایمن نکنند. در […]
کدام سبک فرزند پروری بهتر است

مرجع سلامتی

مدلینگ

Tags: