کتامین و افسردگی

کتامین و افسردگی
هر ساله اثرات افسردگی شدید، بیش از 16 میلیون امریکایی بزرگسال را درگیر میکند. نزدیک به یک سوم این افراد با هیچ درمان سنتی و یا داروهای ضد افسردگی تسکین پیدا نمیکنند. وقتی افسردگی درمان نشود، همانگونه که خطر خودکشی در بین آنها وجود دارد، خطر وابستگی به داروها و یا اعتیاد به الکل نیز […]

کتامین و افسردگی

هر ساله اثرات افسردگی شدید، بیش از 16 میلیون امریکایی بزرگسال را درگیر میکند. نزدیک به یک سوم این افراد با هیچ درمان سنتی و یا داروهای ضد افسردگی تسکین پیدا نمیکنند. وقتی افسردگی درمان نشود، همانگونه که خطر خودکشی در بین آنها وجود دارد، خطر وابستگی به داروها و یا اعتیاد به الکل نیز […]
کتامین و افسردگی

Tags: