کاندید جراحی ترمیم بینی هستید؟

کاندید جراحی ترمیم بینی هستید؟
دکتر علی میقانی، فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(تهران) فارغ التحصیل تخصص گوش،گلو ،بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستانهای امیر اعلم و امام خمینی) فلوشیپ جراحی زیبایی از دانشگاه گراتز اتریش امکان انجام جراحی های صورت و گردن جراحی تخصصی: جراحی زیبایی و ترمیمی بینی

کاندید جراحی ترمیم بینی هستید؟

دکتر علی میقانی، فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(تهران) فارغ التحصیل تخصص گوش،گلو ،بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستانهای امیر اعلم و امام خمینی) فلوشیپ جراحی زیبایی از دانشگاه گراتز اتریش امکان انجام جراحی های صورت و گردن جراحی تخصصی: جراحی زیبایی و ترمیمی بینی
کاندید جراحی ترمیم بینی هستید؟

Tags: