چه حیوانی بقای پلنگ ایرانی را تهدید می کند؟

چه حیوانی بقای پلنگ ایرانی را تهدید می کند؟
در حالی که هر روز خطرات جدی محیط زیست را تهدید می کند در تازه ترین اقدام کشور روسیه درخواست مبادله ببر روسی با پلنگ ایرانی را مطرح کرده است،این در حالی است که نسل پلنگ ایرانی در حال انقراض می باشد. با توجه به درخواست کشور روسیه مبنی بر تبادل ببر و پلنگ، مدیرکل […]

چه حیوانی بقای پلنگ ایرانی را تهدید می کند؟

در حالی که هر روز خطرات جدی محیط زیست را تهدید می کند در تازه ترین اقدام کشور روسیه درخواست مبادله ببر روسی با پلنگ ایرانی را مطرح کرده است،این در حالی است که نسل پلنگ ایرانی در حال انقراض می باشد. با توجه به درخواست کشور روسیه مبنی بر تبادل ببر و پلنگ، مدیرکل […]
چه حیوانی بقای پلنگ ایرانی را تهدید می کند؟

Tags: