واژه شخصیت در روانشناسی

واژه شخصیت در اصطلاح عرف و زندگی روزمره دارایث معنا و مفهوم خاصی است. وقتی می گویند: او آدم با شخصیتی است، او ضخیت متوسطی دارد یا او آدم بی شخصیتی است در این مثالها منظور از شخصیت جالب بودن یا نبودن فرد است. در مثال نخست شخصیت بر ویژگیهای مثبت، در دومی بر خصوصیات […]

مرکز فیلم

سپهر نیوز

Tags: