هیپنوتیزم درمانی چیست و در ایران چه جایگاهی دارد

هیپنوتیزم درمانی چیست و در ایران چه جایگاهی دارد
  هیپنوتیزم، ورود به حالت خلسه یا خواب مصنوعی است که ورود به آن برای هر فردی جذاب است و هر شخص دوست دارد حداقل یکبار آن را امتحان کند.متاسفانه برخی افراد از این علم سوء استفاده میکنند و به دلیل مقاصد مالی  با ورود به ضمیر ناخودآگاه افراد، مکالمه و انجام تلقین به ایجاد نمایش […]

هیپنوتیزم درمانی چیست و در ایران چه جایگاهی دارد

  هیپنوتیزم، ورود به حالت خلسه یا خواب مصنوعی است که ورود به آن برای هر فردی جذاب است و هر شخص دوست دارد حداقل یکبار آن را امتحان کند.متاسفانه برخی افراد از این علم سوء استفاده میکنند و به دلیل مقاصد مالی  با ورود به ضمیر ناخودآگاه افراد، مکالمه و انجام تلقین به ایجاد نمایش […]
هیپنوتیزم درمانی چیست و در ایران چه جایگاهی دارد

Tags: