نوزادتان مبتلا به ویروس زیکا است؟پس دچار بیماری میکروسفالی میشود

نوزادتان مبتلا به ویروس زیکا است؟پس دچار بیماری میکروسفالی میشود
Zika Virus نامی علمی است که برای ویروس زیکا در نظر گرفته شده و باید بگوییم که انتقال این ویروس از طریق پشه به انسان صورت میگیرد.در نقاطی از آسیای جنوب شرقی و آفریقا میتوان میزان ابتلای بیشتر آن را مشاهده کرد.Microcephaly (میکروسفالی) هم اختلالی در رشد عصب میباشد که مغز بیمار در آن کوچک […]

نوزادتان مبتلا به ویروس زیکا است؟پس دچار بیماری میکروسفالی میشود

Zika Virus نامی علمی است که برای ویروس زیکا در نظر گرفته شده و باید بگوییم که انتقال این ویروس از طریق پشه به انسان صورت میگیرد.در نقاطی از آسیای جنوب شرقی و آفریقا میتوان میزان ابتلای بیشتر آن را مشاهده کرد.Microcephaly (میکروسفالی) هم اختلالی در رشد عصب میباشد که مغز بیمار در آن کوچک […]
نوزادتان مبتلا به ویروس زیکا است؟پس دچار بیماری میکروسفالی میشود

Tags: