مکانیسم عملکرد دارویی

مکانیسم عملکرد دارویی
تمرکز بر مکانیسم عملکرد دارویی، روند کشف را تسهیل کرده است. مهارکننده های آنژیوتانسین تبدیل آنزیم (ACE) و آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین –II ، در درمان فشار خون بالا بسیار بهبود یافته اند. کنترل بهتر بروز بیوسنتز کلسترول از طریق استفاده از مهارکننده های HMG-CoA باعث کاهش بیش از یک سوم بیماریهای قلبی عروقی می […]

مکانیسم عملکرد دارویی

تمرکز بر مکانیسم عملکرد دارویی، روند کشف را تسهیل کرده است. مهارکننده های آنژیوتانسین تبدیل آنزیم (ACE) و آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین –II ، در درمان فشار خون بالا بسیار بهبود یافته اند. کنترل بهتر بروز بیوسنتز کلسترول از طریق استفاده از مهارکننده های HMG-CoA باعث کاهش بیش از یک سوم بیماریهای قلبی عروقی می […]
مکانیسم عملکرد دارویی

Tags: