موثر نبودن داروهای پیلوکارپین یا تیمولول

به طور معمول پزشک، در صورت دسترسی داشتن، داروهایی مانند کرباکول، پروستیگمین و اسرین (فیزوستیگمین) را تجویز می کند. غلظت محلول و شیوه استفاده از قطره نیز توسط پزشک و از روی تاثیر دارو بر روی فشار چشم شما تعیین می شود. به جز تیمولول قطره هایی که تاکنون نام برده شده اند مردمک چشم […]

روزنامه قانون

مد روز

Tags: