مقابله با جدایی عاطفی

مقابله با جدایی عاطفی
جدایی عاطفی تاثیرات منفی فراوانی بر زندگی مشترک میگذارد و خطر طلاق را افزایش میدهد. سعی کنید از شدت یافتن اینگونه روابط پیشگیری کنید. مشکلات خود را با همسرتان حل کنید و مانع از هم پاشیدگی زندگی خود شوید. روابط احساسی و عاطفی اصل مهم پایداری زندگی مشترک هستند. جدایی عاطفی شما و همسرتان به […]

مقابله با جدایی عاطفی

جدایی عاطفی تاثیرات منفی فراوانی بر زندگی مشترک میگذارد و خطر طلاق را افزایش میدهد. سعی کنید از شدت یافتن اینگونه روابط پیشگیری کنید. مشکلات خود را با همسرتان حل کنید و مانع از هم پاشیدگی زندگی خود شوید. روابط احساسی و عاطفی اصل مهم پایداری زندگی مشترک هستند. جدایی عاطفی شما و همسرتان به […]
مقابله با جدایی عاطفی
(“false”===a.adult

Tags: