مزیت های کامپوزیت دندانپزشکی نارمک

مزیت های کامپوزیت دندانپزشکی نارمک
ونیر کامپوزیتی در محیط کلینیک دندانپزشکی نارمک انجام می شود و در برابر با ونیر سرامیکی ریسک رنگ پذیری و لب پریدگی در آن بیشتر است همچنین زمانی که برای این روش زیبایی در مطب میگذارید بیشتر است. از ویژگی های آن مبلغ کم تر، عدم تراشیدن دندان و به خاطر بهره مندی از همه مراحل […]

مزیت های کامپوزیت دندانپزشکی نارمک

ونیر کامپوزیتی در محیط کلینیک دندانپزشکی نارمک انجام می شود و در برابر با ونیر سرامیکی ریسک رنگ پذیری و لب پریدگی در آن بیشتر است همچنین زمانی که برای این روش زیبایی در مطب میگذارید بیشتر است. از ویژگی های آن مبلغ کم تر، عدم تراشیدن دندان و به خاطر بهره مندی از همه مراحل […]
مزیت های کامپوزیت دندانپزشکی نارمک

Tags: