مبتلا شدن زنان به سرطان بیشتر از مردان،چرا؟

مبتلا شدن زنان به سرطان بیشتر از مردان،چرا؟
همانطور که میدانید تا کنون درمانی برای بیماری سرطان پیدا نشده و افراد زیادی با این بیماری خطرناک دست و پنجه نرم میکنند و در آخر سرطان جان آنان را میگیرد.ابتلا به سرطان هم در مردان و هم در زنان وجود دارد و این را نمیتوان انکار کرد،اما این ابتلا در زنان بیشتر است.سوالی که […]

مبتلا شدن زنان به سرطان بیشتر از مردان،چرا؟

همانطور که میدانید تا کنون درمانی برای بیماری سرطان پیدا نشده و افراد زیادی با این بیماری خطرناک دست و پنجه نرم میکنند و در آخر سرطان جان آنان را میگیرد.ابتلا به سرطان هم در مردان و هم در زنان وجود دارد و این را نمیتوان انکار کرد،اما این ابتلا در زنان بیشتر است.سوالی که […]
مبتلا شدن زنان به سرطان بیشتر از مردان،چرا؟

Tags: