فلج بل و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

فلج بل و هر آنچه باید در مورد آن بدانید
   فلج بل چیست؟ در اثر چه عواملی فرد به فلج بل دچار می شود؟ فلج بل، یک بیماری است که عصب یک قسمت از صورت آسیب می بیند و عضلات آن سمت صورت فلج می شود. در این حالت عضلات صورت یا خیلی سفت می شود یا خیلی شل می گردد. این گزارش را […]

فلج بل و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

   فلج بل چیست؟ در اثر چه عواملی فرد به فلج بل دچار می شود؟ فلج بل، یک بیماری است که عصب یک قسمت از صورت آسیب می بیند و عضلات آن سمت صورت فلج می شود. در این حالت عضلات صورت یا خیلی سفت می شود یا خیلی شل می گردد. این گزارش را […]
فلج بل و هر آنچه باید در مورد آن بدانید

Tags: