فقدان آگاهی از خودمراقبتی در جامعه ما

فقدان آگاهی از خودمراقبتی در جامعه ما
کاهش هزینه های درمانی و پیشگیری از بیماری های مختلف با خودمراقبتی میسر می شود به همین دلیل لزوم رعایت بهداشت شخصی و رژیم غذایی سالم برای افراد بسیار مهم است و باعث طول عمر و افزایش سلامتی افراد در جامعه خواهد شد. اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: فقدان آگاهی از خودمراقبتی در جامعه […]

فقدان آگاهی از خودمراقبتی در جامعه ما

کاهش هزینه های درمانی و پیشگیری از بیماری های مختلف با خودمراقبتی میسر می شود به همین دلیل لزوم رعایت بهداشت شخصی و رژیم غذایی سالم برای افراد بسیار مهم است و باعث طول عمر و افزایش سلامتی افراد در جامعه خواهد شد. اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: فقدان آگاهی از خودمراقبتی در جامعه […]
فقدان آگاهی از خودمراقبتی در جامعه ما

Tags: