عوامل و پیامد های اعمال خشونت در خانواده (بخش دوم)

عوامل و پیامد های اعمال خشونت در خانواده (بخش دوم)
خشونت انواع و نمود های مختلفی دارد. عده ای بر این باورند که خشونت به این معناست که فرد دائما در حال دعوا کردن و داد زدن با شد اما در خقیقت واقعا اینگونه نیست. در بخش اول این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم و حالا قصد داریم تا به ادامه بررسی مطلب قبلی […]

عوامل و پیامد های اعمال خشونت در خانواده (بخش دوم)

خشونت انواع و نمود های مختلفی دارد. عده ای بر این باورند که خشونت به این معناست که فرد دائما در حال دعوا کردن و داد زدن با شد اما در خقیقت واقعا اینگونه نیست. در بخش اول این مطلب به بررسی این موضوع پرداختیم و حالا قصد داریم تا به ادامه بررسی مطلب قبلی […]
عوامل و پیامد های اعمال خشونت در خانواده (بخش دوم)

Tags: