علت ناخن جویدن کودکان چیست و روش درمان آن

علت ناخن جویدن کودکان چیست و روش درمان آن
حتما شما هم کودکانی را مشاهده نموده اید که دست خود را در بنی فرو می کنند، ناخن هایشان را می خورند یا با موهای خود بازی می کنند. ریشه تمامی این کار ها عصبی می باشند و هر کدام می توانند  دلیل خاصی داشته باشند. این دلایل شامل کنجکاوی، تقلید، اضطراب و بی‌حوصلگی می‌شود. […]

علت ناخن جویدن کودکان چیست و روش درمان آن

حتما شما هم کودکانی را مشاهده نموده اید که دست خود را در بنی فرو می کنند، ناخن هایشان را می خورند یا با موهای خود بازی می کنند. ریشه تمامی این کار ها عصبی می باشند و هر کدام می توانند  دلیل خاصی داشته باشند. این دلایل شامل کنجکاوی، تقلید، اضطراب و بی‌حوصلگی می‌شود. […]
علت ناخن جویدن کودکان چیست و روش درمان آن

Tags: