علت بد رفتاری والدین

علت بد رفتاری والدین
از همان اولین جلسه درمان، تریسی، مادر خود را دیوانه توصیف کرد. مادر بزرگ تریسی در دوره بزرگسالی خود بارها به سبب بیماری روانی در تیمارستان بستری شده بود و تریسی فکر می کرد که مادرش دیوانگی را از مادر خود به ارث برده است. در دوران کودکی تریسی به سرعت پی برد که بهتر […]

علت بد رفتاری والدین

از همان اولین جلسه درمان، تریسی، مادر خود را دیوانه توصیف کرد. مادر بزرگ تریسی در دوره بزرگسالی خود بارها به سبب بیماری روانی در تیمارستان بستری شده بود و تریسی فکر می کرد که مادرش دیوانگی را از مادر خود به ارث برده است. در دوران کودکی تریسی به سرعت پی برد که بهتر […]
علت بد رفتاری والدین

دانلود سریال

ماشین های جدید

Tags: