علائم بارداری در روزهای نخست

علائم بارداری در روزهای نخست
علائم اولیه بارداری چیست؟ آیا ممکن است که باردار باشید؟ برخی از نشانه‌ها حاکی از زمان عادت ماهانه ایست که یک یا دو هفته عقب افتاده. در واقع، ۷ زن از هر ۱۰ زن ، در هفته ششم بارداری متوجه این امر شده است. به گزارش دکتر سلام به نقل از مجله پزشکی؛ اگر پیگیر […]

علائم بارداری در روزهای نخست

علائم اولیه بارداری چیست؟ آیا ممکن است که باردار باشید؟ برخی از نشانه‌ها حاکی از زمان عادت ماهانه ایست که یک یا دو هفته عقب افتاده. در واقع، ۷ زن از هر ۱۰ زن ، در هفته ششم بارداری متوجه این امر شده است. به گزارش دکتر سلام به نقل از مجله پزشکی؛ اگر پیگیر […]
علائم بارداری در روزهای نخست

Tags: