عفونت ویروسی

عفونت ویروسی
ویروس ها ذرات کوچکی از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) هستند که توسط یک غشاء پروتئینی محصور شده اند. بعضی از ویروس ها یک “لفاف” پوششی چرب دارند. آنها به خودی خود، قادر به تکثیر نیستند. ویروس ها برای بقای خود، به ارگانیسم هایی که آلوده می کنند (میزبان) بسیار وابسته هستند. معمولا اسم ویروس […]

عفونت ویروسی

ویروس ها ذرات کوچکی از مواد ژنتیکی (DNA یا RNA) هستند که توسط یک غشاء پروتئینی محصور شده اند. بعضی از ویروس ها یک “لفاف” پوششی چرب دارند. آنها به خودی خود، قادر به تکثیر نیستند. ویروس ها برای بقای خود، به ارگانیسم هایی که آلوده می کنند (میزبان) بسیار وابسته هستند. معمولا اسم ویروس […]
عفونت ویروسی

Tags: