عادت ماهیانه و تاثیر آن بر خلق و خو

عادت ماهیانه و تاثیر آن بر خلق و خو
غالبا قبل و بعد از دوره عادت ماهیانه بانوان دچار تغییرات خلق و خو می شوند.. از مهمترین نشانه های رفتاری در سندروم پیش از قاعدگی در بانوان می توانیم به استرس و اضطراب اشاره کنیم. از نظر محققان عادت ماهیانه بر مغز بانوان تاثیرات منفی گذاشته و باعث اختلالات عصبی در آن ها خواهد […]

عادت ماهیانه و تاثیر آن بر خلق و خو

غالبا قبل و بعد از دوره عادت ماهیانه بانوان دچار تغییرات خلق و خو می شوند.. از مهمترین نشانه های رفتاری در سندروم پیش از قاعدگی در بانوان می توانیم به استرس و اضطراب اشاره کنیم. از نظر محققان عادت ماهیانه بر مغز بانوان تاثیرات منفی گذاشته و باعث اختلالات عصبی در آن ها خواهد […]
عادت ماهیانه و تاثیر آن بر خلق و خو

Tags: