شیوه غیر تهاجمی انسولین در پانکراس

این تحقیقات جدید که بروی  جانداران اجرا گردید به پژوهشگران اجازه داد تا  واکنش انسولین به وجود قند را در زمان واقعی در سلولهای جزایز مشاهده کنند.  محققان درجستجوی روشی غیر تهاجمی برای اندازه گیری مقدارانسولین موجود در پانکراس فرد بودند. در تحقیق اخیر که نتایج آن در مجله ی Diabetesمنتشر گردید، دکتر Arvanاز دانشگاه […]

باشگاه خبری ورزشی

هنر

Tags: