شیوع فردگرایی در میان افراد جامعه

شیوع فردگرایی در میان افراد جامعه
با حضور بیشتر افراد جامعه در فضای مجازی متاسفانه شاهد فردگرایی و خودگرایی بیشتر در آن ها هستیم افراد بیشتر مشغول این فضاهای مجازی می شوند و از اتفاقات اطراف خود بی خبر هستند این تکنولوژی مانند شمشیر دولبه عمل می کند و علاوه بر فایده هایی که دارد می تواند مضرات زیادی برای افراد […]

شیوع فردگرایی در میان افراد جامعه

با حضور بیشتر افراد جامعه در فضای مجازی متاسفانه شاهد فردگرایی و خودگرایی بیشتر در آن ها هستیم افراد بیشتر مشغول این فضاهای مجازی می شوند و از اتفاقات اطراف خود بی خبر هستند این تکنولوژی مانند شمشیر دولبه عمل می کند و علاوه بر فایده هایی که دارد می تواند مضرات زیادی برای افراد […]
شیوع فردگرایی در میان افراد جامعه

Tags: