سیگار ارزان، بلای جان جوان ها

سیگار ارزان، بلای جان جوان ها
میزان جوانان ایرانی که سیگار بلای جان آن ها شده است، روز به روز در حال افزایش می باشد و همینطور سن کسانی که سیگار مصرف می کنند در ایران کاهش یافته است. سیگار عوارض بسیار خطرناکی در پی دارد و باید به دنبال راهکاری برای کاهش خرید سیگار در ایران شد. عضو کمیسیون بهداشت […]

سیگار ارزان، بلای جان جوان ها

میزان جوانان ایرانی که سیگار بلای جان آن ها شده است، روز به روز در حال افزایش می باشد و همینطور سن کسانی که سیگار مصرف می کنند در ایران کاهش یافته است. سیگار عوارض بسیار خطرناکی در پی دارد و باید به دنبال راهکاری برای کاهش خرید سیگار در ایران شد. عضو کمیسیون بهداشت […]
سیگار ارزان، بلای جان جوان ها

Tags: