سیستم ماموگرافی سه بعدی پیشرفته

سیستم ماموگرافی سه بعدی پیشرفته
  ماموگرافی روشی برای تشخیص بیماری های سینه در میان زنان است اما روش های قدیمی این آزمایش سرطان پستان را نمی توانست پیش بینی نماید به همین دلیل محققان روشی جدید برای پیش بینی سرطان پستان با ماموگرافی سه بعدی جدید را طراحی نمودند. کمپانی هولوجیک(Hologic) به تازگی از دستگاه جدیدی رونمایی کرده است […]

سیستم ماموگرافی سه بعدی پیشرفته

  ماموگرافی روشی برای تشخیص بیماری های سینه در میان زنان است اما روش های قدیمی این آزمایش سرطان پستان را نمی توانست پیش بینی نماید به همین دلیل محققان روشی جدید برای پیش بینی سرطان پستان با ماموگرافی سه بعدی جدید را طراحی نمودند. کمپانی هولوجیک(Hologic) به تازگی از دستگاه جدیدی رونمایی کرده است […]
سیستم ماموگرافی سه بعدی پیشرفته

Tags: