سرایت‌پذیری بی‌ادبی و خشونت‌ورزی

سرایت‌پذیری بی‌ادبی و خشونت‌ورزی
استرس و فشار کاری باعث کاهش تحمل افراد در جامعه شده است و رفتارهای عصبی و همراه با خشونت در زندگی امروزی بشر رو به افزایش است.دکتر سلام در این مقاله شما را با دلایل علمی سرایت پذیری خشونت بیشتر آشنا می نماید. محققان می‌گویند که متمایل شدن انسان‌ها به رفتارهای پُرخطر نیز تحت تاثیر […]

سرایت‌پذیری بی‌ادبی و خشونت‌ورزی

استرس و فشار کاری باعث کاهش تحمل افراد در جامعه شده است و رفتارهای عصبی و همراه با خشونت در زندگی امروزی بشر رو به افزایش است.دکتر سلام در این مقاله شما را با دلایل علمی سرایت پذیری خشونت بیشتر آشنا می نماید. محققان می‌گویند که متمایل شدن انسان‌ها به رفتارهای پُرخطر نیز تحت تاثیر […]
سرایت‌پذیری بی‌ادبی و خشونت‌ورزی

Tags: