زوج درمانی برای درمان افسردگی

زوج درمانی برای درمان افسردگی
ازدواج درمانی رفتاری ودرمان هیجان محوردرمان های موثری در زوج درمانی به حساب می آیند. هدف هر دو این درمان ها بهبود روابط زناشویی زوج است اما شیوه رسیدن آنها به هدف با یکدیگر تفاوت دارد. تمرکز ازدواج درمانی رفتاری بر تعارض است. درمانگری که از این روش استفاده می کند به دو همسر کمک […]

زوج درمانی برای درمان افسردگی

ازدواج درمانی رفتاری ودرمان هیجان محوردرمان های موثری در زوج درمانی به حساب می آیند. هدف هر دو این درمان ها بهبود روابط زناشویی زوج است اما شیوه رسیدن آنها به هدف با یکدیگر تفاوت دارد. تمرکز ازدواج درمانی رفتاری بر تعارض است. درمانگری که از این روش استفاده می کند به دو همسر کمک […]
زوج درمانی برای درمان افسردگی

آلرژی و تغذیه

خبرگذاری خوزستان

Tags: