زنبور عسل و زنبور وحشی چه تفاوتی با هم دارند؟

زنبور عسل و زنبور وحشی چه تفاوتی با هم دارند؟
اولین تفاوتی که در رابطه با زنبور وحشی و زنبور عسل به ذهن انسان می رسد، وجود موهایی بر روی بدن زنبور عسل است. در صورتی که زنبور وحشی بر روی بدن خود هیچ مو و کرکی ندارد. در مورد نیش این زنبور ها چه تفاوت هایی را می توان ذکر کرد؟ زنبورهای عسل و […]

زنبور عسل و زنبور وحشی چه تفاوتی با هم دارند؟

اولین تفاوتی که در رابطه با زنبور وحشی و زنبور عسل به ذهن انسان می رسد، وجود موهایی بر روی بدن زنبور عسل است. در صورتی که زنبور وحشی بر روی بدن خود هیچ مو و کرکی ندارد. در مورد نیش این زنبور ها چه تفاوت هایی را می توان ذکر کرد؟ زنبورهای عسل و […]
زنبور عسل و زنبور وحشی چه تفاوتی با هم دارند؟

Tags: