رفتار درمانی فرضیه ای که درمان بر آن متکی است

رفتار درمانی فرضیه ای که درمان بر آن متکی است
رفتار درمانی شناختی را آیرون بِک و همکارانش ابداع کردند. در نظریه بک ایده اصلی این است که فرد افسرده به خود به دنیا و به آینده نگرشی منفی دارد. چنین باورهایی لزوما صحیح نیستند. بسیاری از باورهای فرد افسرده تحریف های شناختی هستند که عبارتند از سوگیری هایی در تفکر فرد افسرده این نوع […]

رفتار درمانی فرضیه ای که درمان بر آن متکی است

رفتار درمانی شناختی را آیرون بِک و همکارانش ابداع کردند. در نظریه بک ایده اصلی این است که فرد افسرده به خود به دنیا و به آینده نگرشی منفی دارد. چنین باورهایی لزوما صحیح نیستند. بسیاری از باورهای فرد افسرده تحریف های شناختی هستند که عبارتند از سوگیری هایی در تفکر فرد افسرده این نوع […]
رفتار درمانی فرضیه ای که درمان بر آن متکی است

دانلود ها پلاس

خرم خبر

Tags: