دکتر شهبازی: فیبروز بینی چیست؟

دکتر شهبازی: فیبروز بینی چیست؟
به گفته دکتر شهبازی مهمترین مشکل در جراحی بینی های گوشتی که زیباجو به دنبال کوچک شدن زیاد است ایجاد بافت فیبروزه می باشد که می تواند بسیار مشکل آفرین گردد. برای انجام عمل زیبایی بینی برای این که جراح بتواند تغیرات مد نظر ولازم را روی بینی انجام دهد لازم است، پوست و اجزای […]

دکتر شهبازی: فیبروز بینی چیست؟

به گفته دکتر شهبازی مهمترین مشکل در جراحی بینی های گوشتی که زیباجو به دنبال کوچک شدن زیاد است ایجاد بافت فیبروزه می باشد که می تواند بسیار مشکل آفرین گردد. برای انجام عمل زیبایی بینی برای این که جراح بتواند تغیرات مد نظر ولازم را روی بینی انجام دهد لازم است، پوست و اجزای […]
دکتر شهبازی: فیبروز بینی چیست؟

Tags: