دکتر شاهین کریمیان: افراد مناسب برای گونه گذاری

دکتر شاهین کریمیان: افراد مناسب برای گونه گذاری
گونه های برجسته و پر تاثیر بسزایی در داشتن صورت زیبا، شاداب و بانشاط خواهند داشت. با ورود به دوره میانسالی گونه ها به تدریج تحلیل رفته و با کاهش حجم استخوان و نسج همبندی ناحیه و صاف شدن گونه ها، بخش میانی صورت فرو رفته و با ریزش قسمت جانبی صورت در زیر استخوان گونه […]

دکتر شاهین کریمیان: افراد مناسب برای گونه گذاری

گونه های برجسته و پر تاثیر بسزایی در داشتن صورت زیبا، شاداب و بانشاط خواهند داشت. با ورود به دوره میانسالی گونه ها به تدریج تحلیل رفته و با کاهش حجم استخوان و نسج همبندی ناحیه و صاف شدن گونه ها، بخش میانی صورت فرو رفته و با ریزش قسمت جانبی صورت در زیر استخوان گونه […]
دکتر شاهین کریمیان: افراد مناسب برای گونه گذاری

Tags: