دکتر خرازی: مراقبت های قبل و بعد از تزریق چربی

دکتر خرازی: مراقبت های قبل و بعد از تزریق چربی
تزریق چربی یکی از عمل های زیبایی است. در این عمل چربی ها اضافی موجود در نقاط مختلف بدن برداشته می شوند و در قسمت هایی که نیاز است زریق می شوند. معمولا چربی های اضافه از ران ها برداشته می شوند و در صورت و سینه ها تزریق می شوند. موارد استفاده از تزریق […]

دکتر خرازی: مراقبت های قبل و بعد از تزریق چربی

تزریق چربی یکی از عمل های زیبایی است. در این عمل چربی ها اضافی موجود در نقاط مختلف بدن برداشته می شوند و در قسمت هایی که نیاز است زریق می شوند. معمولا چربی های اضافه از ران ها برداشته می شوند و در صورت و سینه ها تزریق می شوند. موارد استفاده از تزریق […]
دکتر خرازی: مراقبت های قبل و بعد از تزریق چربی

Tags: