در چه مواقعی کمتر احساس افسردگی می کنیم

در چه مواقعی کمتر احساس افسردگی می کنیم
در این حین که برای حل مشکل راه حل ها و ایده های مختلف را امتحان می کنیم احتمال زیادی وجود دارد که به راه حلی دست پیدا کنیم که موثر واقع شود. برخورداری از قدرت تاثیرگذاری این احساس ما را تایید می کند که بر مشکل پیش آمده کنترل داریم. چنانچه بر این عقیده […]

در چه مواقعی کمتر احساس افسردگی می کنیم

در این حین که برای حل مشکل راه حل ها و ایده های مختلف را امتحان می کنیم احتمال زیادی وجود دارد که به راه حلی دست پیدا کنیم که موثر واقع شود. برخورداری از قدرت تاثیرگذاری این احساس ما را تایید می کند که بر مشکل پیش آمده کنترل داریم. چنانچه بر این عقیده […]
در چه مواقعی کمتر احساس افسردگی می کنیم

خرم خبر

مد روز

Tags: