در چه مواقعی دلبستگی ناایمن می شود

در چه مواقعی دلبستگی ناایمن می شود
نوع دوم دلبستگی ناایمن زمانی پیش می آید که والدین کودک افرادی سرد، غرق در خوشی و به او بی توجه باشند. پدر یا مادر بی تفاوت ممکن است آن قدر در زندگی و در گرفتاربی های خود غرق باشد که به فرزندش توجه نکند. ممکن است حوصله صحبت های کودک را نداشته باشد. یا […]

در چه مواقعی دلبستگی ناایمن می شود

نوع دوم دلبستگی ناایمن زمانی پیش می آید که والدین کودک افرادی سرد، غرق در خوشی و به او بی توجه باشند. پدر یا مادر بی تفاوت ممکن است آن قدر در زندگی و در گرفتاربی های خود غرق باشد که به فرزندش توجه نکند. ممکن است حوصله صحبت های کودک را نداشته باشد. یا […]
در چه مواقعی دلبستگی ناایمن می شود

تلگرام

دانلود موزیک

Tags: