خطر بروز چاقی در کودکان سزارینی

خطر بروز چاقی در کودکان سزارینی
معمولا بهترین روش برای زایمان،زایمان به صورت طبیعی می باشد اما به علل مختلف برخی از زنان مایل به زایمان به صورت سزارین می باشند که این نوع زایمان زیسک بروز چاقی در میان نوزادان را افرایش می دهد. مطالعه نشان داده است نوزادان متولدشده از زنان چاق و به شیوه سزارین تا سن ۳ […]

خطر بروز چاقی در کودکان سزارینی

معمولا بهترین روش برای زایمان،زایمان به صورت طبیعی می باشد اما به علل مختلف برخی از زنان مایل به زایمان به صورت سزارین می باشند که این نوع زایمان زیسک بروز چاقی در میان نوزادان را افرایش می دهد. مطالعه نشان داده است نوزادان متولدشده از زنان چاق و به شیوه سزارین تا سن ۳ […]
خطر بروز چاقی در کودکان سزارینی

Tags: