خطر ابتلا به افسردگی در زنان و مردان

خطر ابتلا به افسردگی در زنان و مردان
زنان در مقایسه با مردان بیشتر در خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. با این حال تا به این لحظه به روشنی معلوم نیست که این مسئله از بیولوژی زنان نشات می گیرد. بنابراین سوال این است که چه چیزی در زندگی دختران و زنان وجود دارد که آنها را به افسردگی می کشاند؟ نقش […]

خطر ابتلا به افسردگی در زنان و مردان

زنان در مقایسه با مردان بیشتر در خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند. با این حال تا به این لحظه به روشنی معلوم نیست که این مسئله از بیولوژی زنان نشات می گیرد. بنابراین سوال این است که چه چیزی در زندگی دختران و زنان وجود دارد که آنها را به افسردگی می کشاند؟ نقش […]
خطر ابتلا به افسردگی در زنان و مردان

آهنگ جدید

تکنولوژی جدید

Tags: