جنسیت بر رفتار و کردار ما اثر می گذارد

جنسیت بر رفتار و کردار ما اثر می گذارد
کودکان در سه سالگی بازی ها و اسباب بازی هایی را ترجیح می دهند که با نقش جنسیتی آها همخوانی دارد مثلا پسر بچه ها ترجیح می دهند با کامیون بازی کنند و دختر بچه ها با عروسک. در پنج سالگی آنها برای خود اهدافی را در آینده در نظر می گیرند که با نقش […]

جنسیت بر رفتار و کردار ما اثر می گذارد

کودکان در سه سالگی بازی ها و اسباب بازی هایی را ترجیح می دهند که با نقش جنسیتی آها همخوانی دارد مثلا پسر بچه ها ترجیح می دهند با کامیون بازی کنند و دختر بچه ها با عروسک. در پنج سالگی آنها برای خود اهدافی را در آینده در نظر می گیرند که با نقش […]
جنسیت بر رفتار و کردار ما اثر می گذارد

دانلود فیلم

شبکه خانگی

Tags: