تغییر روابط فرزندان و ازدواج ناموفق والدین

تغییر روابط فرزندان و ازدواج ناموفق والدین
وقتی والدین زیاد با یکدیگر دعوا کنند صمیمیت و انعطاف در خانواده کاهش پیدا می کند که این امر می تواند هم در پسرها و هم در دخترها به افسردگی منجر شود. اگر چه دخترها بیشتر از پسرها در برابر استرس و تعارض های خانوادگی آسیب پذیرند. به همین دلیل جای تعجب نیست که دختران […]

تغییر روابط فرزندان و ازدواج ناموفق والدین

وقتی والدین زیاد با یکدیگر دعوا کنند صمیمیت و انعطاف در خانواده کاهش پیدا می کند که این امر می تواند هم در پسرها و هم در دخترها به افسردگی منجر شود. اگر چه دخترها بیشتر از پسرها در برابر استرس و تعارض های خانوادگی آسیب پذیرند. به همین دلیل جای تعجب نیست که دختران […]
تغییر روابط فرزندان و ازدواج ناموفق والدین

دانلود موزیک

خبر اسلامی

Tags: