تخصیص محرک

در آزمایشهای پاولوف پس از اینکه تعمیم محرک به وجود آمد، یعنی سگ که با مترونوم 120 ضربه ای شرطی شده بود با مترونوم 80 ضربه ای هم همان واکنش را نشان می داد و تراوش بزاق می کرد. اما اومترونوم 80 ضربه ای را چندین بار با گوشت همراه نکرد فقط مترونوم 120 ضربه […]

آهنگ جدید

خبرگذاری خوزستان

Tags: