تاثیرات مختلف اعتیاد بر تفکرات و رفتار ما

تاثیرات مختلف اعتیاد بر تفکرات و رفتار ما
اعتیاد مختص مواد روانگردان و یا مواد مخدر نیست اعتیاد می تواند جنبه احساسی داشته باشد گاهی اوقات می تواند بر باورهای ما تاثیر بگذارد تفکرات افراد نیز می تواند درگیر اعتیاد شود مصرف مواد و تکرار استفاده از این موادافیونی بیشتر از دیگر رفتارهای اعتیادآور خطرآفرین و مضر خواهد بود وقتی بیمار در دوران […]

تاثیرات مختلف اعتیاد بر تفکرات و رفتار ما

اعتیاد مختص مواد روانگردان و یا مواد مخدر نیست اعتیاد می تواند جنبه احساسی داشته باشد گاهی اوقات می تواند بر باورهای ما تاثیر بگذارد تفکرات افراد نیز می تواند درگیر اعتیاد شود مصرف مواد و تکرار استفاده از این موادافیونی بیشتر از دیگر رفتارهای اعتیادآور خطرآفرین و مضر خواهد بود وقتی بیمار در دوران […]
تاثیرات مختلف اعتیاد بر تفکرات و رفتار ما

استخدام

Tags: