بیماری های شایع پنجاه سالگی

بیماری های شایع پنجاه سالگی
با افزایش سن و ورود به دوران کهنسالی بیماری های مختلفی در بدن بروز می یابد و سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری های مختلف ضعیف تر عمل می نماید به همین دلیل لزوم رعایت نکات بهداشتی و خودمراقبتی بیش از بیش لازم است. با ورود به دهه ۵۰ سالگی، ‌حتی اگر سالم باشیم و […]

بیماری های شایع پنجاه سالگی

با افزایش سن و ورود به دوران کهنسالی بیماری های مختلفی در بدن بروز می یابد و سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری های مختلف ضعیف تر عمل می نماید به همین دلیل لزوم رعایت نکات بهداشتی و خودمراقبتی بیش از بیش لازم است. با ورود به دهه ۵۰ سالگی، ‌حتی اگر سالم باشیم و […]
بیماری های شایع پنجاه سالگی

Tags: